Oblici poduzetništva

Špica rada

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Želite postati poduzetnik? Prvi korak je registracija “poslovnog subjekta” pod kojim ćete obavljati svoju djelatnost.

Svatko tko je pokretao vlastiti ili zajednički posao našao se je pred pitanjima: „Koji oblik poslovnog subjekta registrirati ? Što mi je potrebno za registraciju ? Koje su obaveze vođenja poslovnih knjiga?“

Kako bi vam pomogli u rješavanju ovog pitanja pokušat ćemo objasniti razlike poslovnih subjekata.

REGISTRACIJA OBRTA

Registracija obrta je veoma jednostavna. Idete na Ured za gospodarstvo Vaše Županije i na jednom mjestu ćete dobiti sve informacije i obaviti registraciju obrta. Najveća razlika između poslovanja obrta i j.d.o.o. ili d.o.o. je u vođenju poslovnih knjiga te u porezima i ostalim naknadama. Za registraciju obrta postoje neka ograničenja po pitanju djelatnosti koje se mogu obavljati, te uvjeta pod kojima se mogu obavljati te djelatnosti, ukoliko želite otvoriti obrt morate imati majstorski ispit ili morate imati odgovarajuću završenu srednju školu.

VRSTE OBRTA

Kod vrsta obrta razlikujemo paušalne obrte (ograničene djelatnosti) koji ne vode poslovne knjige, obrte dohodaše koji vode jednostavne knjige i obrte dobitaše koji vode dvojno knjigovodstvo. Obrtnik obveznik poreza na dobit možete postati po osobnoj odluci ili kada postignete određeni godišnji promet ili ukupnu vrijednost imovine u obrtu.

Prednošću obrta smatra se to što možete “slobodno” podizati gotovinu sa žiro računa.  Zbog te mogućnosti, obrtnik (vlasnik obrta) si ne isplaćuje plaću, već paušalno mjesečno plaća doprinose u visino od oko 1.900 kn, bez obzira na to koliko je stvarno zaradio. Isto tako obrtnici moraju plaćati paušale poreza na dohodak kroz cijelu godinu bez obzira na stvarni dohodak, a tek po godišnjem obračunu će moći dobiti eventualni povrat poreza. Problem kod podizanja gotovine sa žiro-računa je u tome što sva gotovina koju podignete, a niste je “pravdali” plaćenim računima, ulazi u dohodak i na kraju na nju plaćate  20% mirovinsko, 15% zdravstveno, 0,5% doprinos za ozljede na radu, 1,7% doprinos za zapošljavanje i na ono što ostane porez i prirez. Znači da podizanje gotovine sa žiro-računa definitivno nije način na koji obrtnik može prevariti državu za poreze, nego je naprotiv – jedan od visoko oporezovanih načina podizanja zarađenih sredstava.

Glavni način na koji poslovni subjekti utajuju poreze – je neizdavanje računa i naplata u gotovini. Ukoliko ste mislili da ćete  gotovinu u obrtu izvlačiti preko putnih naloga – oprez! Obrtnici su i ovdje u lošijem položaju – te Vam službenik na Poreznoj upravi može iz samo njemu poznatih razloga, jednostavno ne priznati putne naloge za putovanja koja su stvarno obavljena i imate sve dokaze i priloge. Zašto? Jednostavno zato što im se čini da ste previše putovali, i zato što to mogu.

Postoji dosta načina na koji možete smanjiti količinu poreza koji morate platiti. Najbolji  zakonski način je da imate dokumentirane troškove. Dobra stvar je i to što se porez obračunava po završetku godine pa imate vremena za isplanirati te troškove (pod uvjetom da iz knjigovodstvenog programa možete prije kraja godine, odnosno u bilo kojem trenutku dobiti sve potrebne izvještaje i stanja).

Vlasnik obrta može biti onaj tko je već negdje zaposlen. U tom slučaju se mirovinsko i zdravstveno plaća samo na čisti dohodak po godišnjem obračunu (razlika između prihoda i rashoda umanjeno za olakšice).

REGISTRACIJA DRUŠTVA – PODUZEĆA

J.d.o.o. Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (JDOO) s temeljnim kapitalom u novcu, moguće je iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova u roku 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Nakon što Sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog društva, rok za donošenje odluke je 24 sata (radnim danom).

ODABIR I PROVJERA IMENA TVRTKE

Tvrtka ne smije koristiti ista već postojeća, upisana imena u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. To ćete provjeriti na portalu sudreg.pravosudje.hr tako da odaberete željeni Trgovački sud. Druga opcija je provjera osobno u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

ODABIR DJELATNOSTI IZ NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI

Provjerite u popisu djelatnosti čime se sve želite baviti u vašoj novoosnovanoj tvrtci.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html

Načinite popis djelatnosti kako bi ga predočili javnom bilježniku i uvrstili u rješenje tvrtke.

OSNIVANJE

Osnivanje je moguće putem servisa hitro.hr na kojemu su sve upute, ili direktno kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane), popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena tvrtke (ako ju imate). Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava potrebne dokumente. Trošak javnog bilježnika iznosi nešto više od 500 kuna.   Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem hitro.hr-u ili ih možete osobno predati Trgovačkom sudu.

Javni bilježnik sastavlja:

 • Zapisnik o osnivanju
 • Prijavu za upis društva u sudski registar i
 • Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova
 • Popis članova društva

 

OTVARANJE PRIVREMENOG RAČUNA

S ovjerenom dokumentacijom otiđite u banku (FINA ima najniže naknade otvaranja računa) i izvršite uplatu temeljnog kapitala (10 kn) te sudske pristojbe (60 kn). Temeljni kapital uplaćuje se na prolazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Nakon izvršenih uplata ponovno otiđite kod bilježnika / hitro.hr koji će kompletirati predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Ukoliko je dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će izvršiti upis te elektroničkim putem dostaviti bilježniku /hito.hr-u Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u društva.

PEČAT

Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Pečate izrađuje većina tiskara, a i poduzeće Moira Laheza j.d.o.o. u našem sastavu.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).  www.dzs.hr/hrv/important/obrasci/11-Registri/Obrasci/RPS-1.pdf   Obrazac  i  kopiju Rješenja o upisu u sudski registar možete poslati elektronski na e-mail adresu registar@dzs.hr. ili osobno dostaviti u DSZ, u Zagrebu Branimirova 19.

OTVARANJE RAČUNA

U banci  otvorite žiro-račun tvrtke i zatražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta i pečat. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će Vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja e-mirovinsko, a što je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.

POREZNA UPRAVA

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisni karton. Prilikom upisa morate  odlučiti hoće li novoosnovana tvrtka biti u sustavu PDV-a ili ne, kao i o tome tko će vam voditi poslovne knjige. O tome se je važno posavjetovati u knjigovodstvenom servisu. Također morate imati Ugovor o najmu prostora u kojemu će biti sjedište društva. Vlasnik prostora (najmodavac) mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti Ugovor o najmu na temelju kojeg Porezna uprava izdaje rješenje i utvrđuje predujmove poreza na dohodak od imovine. Prijava se podnosi u roku od 8 dana.

 

d.o.o. društvo sa ograničenom odgovornošću

Postupak osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću istovjetan je otvaranju jednostavnog društva sa ograničeno odgovornošću. Osnovana razlika između j.d.o.o.-a i klasičnog d.o.o.-a je u visini temeljnog kapitala.Za osnivanje klasičnog d.o.o.-a potreban je minimalni temeljni kapital od 20.000 kuna, dok nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200 kuna. U oba slučaja temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu. Trošak javnog bilježnika ovisi o broju osnivača poduzeća, a kreće se od 2.000 kuna na više. Sudska pristojba za osnivanje poduzeća iznosi oko 400 kuna.

Za prijavu u poreznoj upravi vam je potrebno:

 • preslika Rješenja trgovačkog suda
  • obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
  • preslika ugovora o knjigovodstvenim uslugama
  • preslika ugovora o najmu poslovnog prostora
  • preslika potpisnog kartona
  • prijava o većinskom vlasništvu i povezanosti društava
  • obrazac podataka OP

Porezna uprava traži da se izjasnite o ulasku u sustav PDV-a. Ako planirate prihod veći od 300.000 kuna obvezni ste ući u sustav PDV-a.

OSNIVANJE UDRUGE

Osnivanje

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba.

Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Ova ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti dana prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Prilikom osnivanja udruge najmanje jedna osoba osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe.

Registracija

Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev podnosite uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. O žalbama protiv odluka ovih ureda odlučuje Ministarstvo uprave.

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Zahtjev podnosite na propisanom obrascu koji je dostupan na stranicama Ministarstva uprave

Zahtjev za upis u Registar udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem preko stranica Ministarstva uprave

Za registraciju udruge potrebni su:

 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste.

Zahtjev za registraciju morate podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Registar udruga

Registar udruga je javni upisnik koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj. Upis u Registar je dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja, u ime osnivača, podnosi zahtjev za upis u Registar udruga uredu državne uprave, nadležnom prema sjedištu udruge.

Svatko može ostvariti uvid u online Registar udruga

Izrada pečata

Novim Zakonom o udrugama propisano je da udruga statutom uređuje izgled svojeg pečata. Stoga se, s rješenjem o registraciji, kod pečatoresca treba naručiti pečat, koji mora odgovarati opisu iz statuta (promjer, oblik, položaj i sadržaj teksta). Pečat za vašu udrugu ili poduzeće može izraditi i Moira Laheza j.d.o.o. u našem sastavu.

Prijava Državnom zavodu za statistiku

Nakon upisa u Registar udruga i izrade pečata, osoba ovlaštena za zastupanje mora se obratiti Državnom zavodu za statistiku, odnosno ispostavi Zavoda u jedinici područne (regionalne) samouprave gdje će se putem obrasca RPS-1: Registar poslovnih subjekata-prijava prijaviti u Registar poslovnih subjekata. Državni zavod za statistiku će na temelju navedenog obrasca izdati akt o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnosti koju obavlja sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Upis u Registar neprofitnih organizacija

Nakon upisa u Registar udruga, dobivene obavijesti o razvrstavanju od Državnog zavoda za statistiku te otvaranja žiro-računa u poslovnoj banci udruga je obvezna podnijeti zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

Zahtjev podnosite putem RNO obrasca koji, s uputama za popunjavanje, možete pronaći na stranicama Ministarstva financija

Registar neprofitnih organizacija.

Ispunjen i ovjeren obrazac dostavljate poštom na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb.

Ministarstvo financija ne izdaje potvrdu niti rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija već potvrdu o upisu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra.

Za pomoć oko pokretanja i registracije udruge možete se raspitati u našim Klubovima za zapošljavanje u Bjelovaru i Daruvaru.

OSNIVANJE ZADRUGE

“Zadruge mogu upravljati novcem na pravi način, tako da on bude u službi života. Pod uvjetom da se radi o pravoj zadruzi u kojoj kapital ne upravlja čovjekom, nego čovjek kapitalom.”

ŠTO JE ZADRUGA ?

Zadruga je poseban pravni oblik, definirana Zakonom o zadrugama („Narodne novine“, broj 34/11., 125/13. i 76/14.) kao dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

SVRHA ZADRUGE

Svrha zadruge je ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa članova zadruge.

ČLAN ZADRUGE

Član zadruge je osoba koja neposredno sudjeluje u radu zadruge, posluje putem zadruge ili koristi njezine usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana.

PREDNOSTI ZADRUGA?

 • zajednički nastup na tržištu
 • veći subjekt – jače pregovaračke pozicije
 • niži troškovi nastupa na tržištu
 • niži troškovi proizvodnje
 • povoljnija nabava repromaterijala
 • zajedničko skladište
 • zajednički strojevi
 • zajednički marketing
 • konkurentnost
 • zadruga ne kumulira profit, nego povećava cijenu proizvoda članovima, snižava cijenu usluga članovima, povećava cijenu rada kod radničkih zadruga

CILJ ZADRUGE JE SLUŽITI ČLANOVIMA I ZADOVOLJITI NJIHOVE POTREBE!

 

 OSNIVANJE ZADRUGE

Zadruge se osnivaju sukladno odredbama Zakona o zadrugama.

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su potpuno poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1000,00 kn.

Redoslijed radnji prilikom osnivanja zadruge:

 1. Osnivačka skupština zadruge
 2. Donošenje osnivačkog akta – pravila zadruge
 3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika
 4. Uplata članskih uloga
 5. Prijava u registar Trgovačkog suda
 6. Izrada pečata
 7. Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
 8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza (EZ obrazac)
 9. Otvaranje poslovnog računa zadruge

Tijela zadruge?

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Upravitelj

      Skupština   

 • najviše tijelo u zadruzi, čine ju svi članovi zadruge
 • donosi pravila zadruge, bira i opozva predsjednika skupštiNe, upravitelja, članove nadzornog odbora, donosi poslovni i financijski plan zadruge, odlučuje o raspolaganju imovinom, o raspodjeli dobiti …
 • odlučivanje po načelu jedan član jedan glas

      Nadzorni odbor

 • nadzor nad zakonitošću vođenja poslova zadruge, raspravlja GFI i izvješća o radu, daje mišljenje o raspodjeli dobiti …

      Upravitelj

 • predstavlja i zastupa zadrugu, vodi poslove zadruge

 

Upućujemo Vas da pročitate tumačenje članka 34. Zakona o zadrugama.

 

Zadruga je društvo osoba, a ne društvo kapitala!